Acc # 1036 - Đồng I - Tướng: 17 Trang phục: 5 - Ngọc: 40ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1061

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 16
● Ngọc: 65
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 65
● Skin: 10

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1262

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 15
● Ngọc: 29
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 29
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1037

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 18
● Ngọc: 60
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 18
● Ngọc: 60
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1281

● TT: Trắng
● Rank: Vàng III
● Tướng: 16
● Ngọc: 36
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 36
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY