Acc # 1034 - Vàng III - Tướng: 17 Trang phục: 5 - Ngọc: 71ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1314

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 15
● Ngọc: 79
● Skin: 10
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 79
● Skin: 10

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1260

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 15
● Ngọc: 44
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 44
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 889

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 19
● Ngọc: 61
● Skin: 8
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 19
● Ngọc: 61
● Skin: 8

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1042

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 15
● Ngọc: 47
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 47
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY