Acc # 1034 - Vàng III - Tướng: 17 Trang phục: 5 - Ngọc: 71


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1298

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 14
● Ngọc: 44
● Skin: 7
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 44
● Skin: 7

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 964

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 41
● Skin: 1

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1932

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1640

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 14
● Ngọc: 34
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 34
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY