Acc # 1015 - Vàng III - Tướng: 16 Trang phục: 8 - Ngọc: 48ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1262

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 15
● Ngọc: 29
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 29
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 991

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 16
● Ngọc: 60
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 16
● Ngọc: 60
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1037

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 18
● Ngọc: 60
● Skin: 5
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 18
● Ngọc: 60
● Skin: 5

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY