Acc # 1013 - Bạc I - Tướng: 15 Trang phục: 4 - Ngọc: 52


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 1677

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 14
● Ngọc: 53
● Skin: 6
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 53
● Skin: 6

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1042

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 15
● Ngọc: 47
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 15
● Ngọc: 47
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1277

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 2

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1640

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 14
● Ngọc: 34
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 34
● Skin: 3

30.000Card
22.500ATM

MUA NGAY