Acc # 4110 - Vàng I - Tướng: 35 Trang phục: 13 - Ngọc: 77

  • 200.000Card
    150.000ATM
Hayate, 12k vàng
Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ