Acc # 977 - Đồng I - Tướng: 11 Trang phục: 1 - Ngọc: 20ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 987

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 12
● Ngọc: 38
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 38
● Skin: 1

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1014

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 14
● Ngọc: 48
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 48
● Skin: 3

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1257

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 1

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 961

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 14
● Ngọc: 39
● Skin: 6
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 39
● Skin: 6

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY