Acc # 965 - Đồng I - Tướng: 14 Trang phục: 1 - Ngọc: 38ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1009

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 13
● Ngọc: 58
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 13
● Ngọc: 58
● Skin: 4

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1024

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 11
● Ngọc: 40
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 11
● Ngọc: 40
● Skin: 2

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 961

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 14
● Ngọc: 39
● Skin: 6
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 39
● Skin: 6

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY