Acc # 961 - Bạc III - Tướng: 14 Trang phục: 6 - Ngọc: 39


Thông tin: Trắng
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Acc Liên Quân # 977

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 11
● Ngọc: 20
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 11
● Ngọc: 20
● Skin: 1

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Acc Liên Quân # 1267

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 11
● Ngọc: 29
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 11
● Ngọc: 29
● Skin: 1

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY