Acc # 961 - Bạc III - Tướng: 14 Trang phục: 6 - Ngọc: 39ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1059

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 2

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1010

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 14
● Ngọc: 42
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 42
● Skin: 3

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY