Acc # 1059 - Đồng I - Tướng: 12 Trang phục: 2 - Ngọc: 42ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 901

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 10
● Ngọc: 44
● Skin: 2
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 10
● Ngọc: 44
● Skin: 2

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1318

● TT: Trắng
● Rank: Đồng III
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 3

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1272

● TT: Trắng
● Rank: Bạc II
● Tướng: 11
● Ngọc: 64
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng
● Tướng: 11
● Ngọc: 64
● Skin: 4

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY