Acc # 1050 - Bạc III - Tướng: 11 Trang phục: 1 - Ngọc: 32ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 1318

● TT: Trắng
● Rank: Đồng III
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 42
● Skin: 3

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY