Acc # 1038 - Bạc III - Tướng: 10 Trang phục: 31 - Ngọc: 47ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 985

● TT: Trắng
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 12
● Ngọc: 53
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng
● Tướng: 12
● Ngọc: 53
● Skin: 4

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1014

● TT: Trắng
● Rank: Bạc III
● Tướng: 14
● Ngọc: 48
● Skin: 3
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 48
● Skin: 3

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1257

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 1

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY