Acc # 1024 - Vàng IV - Tướng: 11 Trang phục: 2 - Ngọc: 40ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản # 977

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 11
● Ngọc: 20
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 11
● Ngọc: 20
● Skin: 1

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 965

● TT: Trắng
● Rank: Đồng I
● Tướng: 14
● Ngọc: 38
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng I
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 38
● Skin: 1

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1269

● TT: Trắng
● Rank: Đồng III
● Tướng: 13
● Ngọc: 47
● Skin: 4
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng
● Tướng: 13
● Ngọc: 47
● Skin: 4

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY
Tài khoản # 1257

● TT: Trắng
● Rank: Bạc I
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 1
● Giảm 25% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng
● Tướng: 14
● Ngọc: 47
● Skin: 1

20.000Card
15.000ATM

MUA NGAY