Acc # 874 - Bạc II - Tướng: 32 Trang phục: 16 - Ngọc: 81